แสดงข้อมูล 200 รายการแรก
ลำดับ เลขที่การแจ้ง วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง วันที่รับเรื่อง วันที่เริ่มดำเนินงาน วันที่คาดว่าจะเสร็จ วันที่ดำเนินงานเสร็จ สถานะการดำเนินงาน
1 #63012002 30 ก.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ศุภชัย สมนวล
ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
31 ก.ค. 2563 31 ก.ค. 2563 31 ก.ค. 2563 31 ก.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2 #63065006 29 ก.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : นงลักษณ์ ทองเลี่ยม
ส่วนงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
29 ก.ค. 2563 29 ก.ค. 2563 29 ก.ค. 2563 29 ก.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3 #63026000 26 ก.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : รัตนศิริ เข็มราช
ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสายตรงอธิการบดี
29 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4 #63070007 24 ก.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ปิยฉัตร ศรีณรงค์
ส่วนงาน : วิทยาลัยนานาชาติ
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
24 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5 #63052011 24 ก.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : พัชราภรณ์ ศรีบัว
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
24 ก.ค. 2563 29 ก.ค. 2563 29 ก.ค. 2563 29 ก.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6 #63008008 23 ก.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ศราวุฒิ อารีราษฎร
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
24 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
7 #63012001 22 ก.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ศุภชัย สมนวล
ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
22 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
8 #63080001 20 ก.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : คุณเมธิศา เกษตรภิบาล
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
20 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
9 #63004004 16 ก.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : คุณบุษกร อำไพพัสตร์
ส่วนงาน : -
ระบบงานหลัก : ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
16 ก.ค. 2563 23 ก.ค. 2563 23 ก.ค. 2563 23 ก.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
10 #63052010 16 ก.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : พัชราภรณ์ ศรีบัว
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
20 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
11 #63052009 16 ก.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : พัชราภรณ์ ศรีบัว
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
20 ก.ค. 2563 21 ก.ค. 2563 23 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
12 #63052008 16 ก.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : พัชราภรณ์ ศรีบัว
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
20 ก.ค. 2563 21 ก.ค. 2563 23 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
13 #63027034 15 ก.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : เนตรชนก เจียงสืบชาติวีระ
ส่วนงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
20 ก.ค. 2563 21 ก.ค. 2563 21 ก.ค. 2563 21 ก.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
14 #63027033 14 ก.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : รุ่งนภา ยศโชติ
ส่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
14 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
15 #63040003 13 ก.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : อารีย์ โคตะนันท์
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบบริการปลดหนี้ของนิสิต
13 ก.ค. 2563 14 ก.ค. 2563 14 ก.ค. 2563 14 ก.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
16 #63029003 13 ก.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวธัญญามาศ สว่างโลก
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์
13 ก.ค. 2563 15 ก.ค. 2563 15 ก.ค. 2563 15 ก.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
17 #63008007 9 ก.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : สายสมร รัศมีสุนทรางกูล
ส่วนงาน : คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
10 ก.ค. 2563 10 ก.ค. 2563 10 ก.ค. 2563 10 ก.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
18 #63027032 9 ก.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
ส่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ก.ค. 2563 14 ก.ค. 2563 14 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
19 #63027031 8 ก.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : นภัสสร ฉันทธำรงศิริ
ส่วนงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
20 #63027030 3 ก.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ยศวีร์ ดวงจิตต์เจริญ
ส่วนงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ก.ค. 2563 10 ก.ค. 2563 10 ก.ค. 2563 10 ก.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
21 #63027029 2 ก.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ทิพรัตน์ เพิ่มพูล
ส่วนงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ก.ค. 2563 10 ก.ค. 2563 10 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
22 #63027028 1 ก.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ศศิชญา แก่นสาร
ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
1 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
23 #63027027 30 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
ส่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
1 ก.ค. 2563 หยุดรอพิจารณา
24 #63057000 30 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : สราวุฒิ พลธรรม
ส่วนงาน : คณะแพทยศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลด้านกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์
30 มิ.ย. 2563 30 มิ.ย. 2563 30 มิ.ย. 2563 30 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
25 #63027026 29 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : พลกิตต์ เบศรภิญโญวงศ์
ส่วนงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
29 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
26 #63068000 29 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ปุญญิศา วัฒนะชัย
ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
29 มิ.ย. 2563 30 มิ.ย. 2563 30 มิ.ย. 2563 30 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
27 #63008006 25 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ผาณตา เอี้ยวซิโป
ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
25 มิ.ย. 2563 25 มิ.ย. 2563 25 มิ.ย. 2563 26 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
28 #63069013 23 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : อรัญญา บำเพ็ญแพทย์
ส่วนงาน : สำนักหอสมุด
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
23 มิ.ย. 2563 25 มิ.ย. 2563 25 มิ.ย. 2563 25 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
29 #63065005 23 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ญาณิน สิรนนท์ธนา
ส่วนงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
23 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
30 #63058011 23 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : คมสันต์ เอี่ยมวิไล
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
23 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
31 #63027025 20 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : กรภัทร พฤกษ์ชัยกุล
ส่วนงาน : สถาบันภาษา
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
23 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
32 #63070006 18 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : สุจิตรา แท่นสัมฤทธิ์
ส่วนงาน : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
23 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
33 #63077002 18 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ดวงพร ธรรมะ
ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
18 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
34 #63069012 18 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : อรัญญา บำเพ็ญแพทย์
ส่วนงาน : สำนักหอสมุด
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
18 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
35 #63069011 18 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : อรัญญา บำเพ็ญแพทย์
ส่วนงาน : สำนักหอสมุด
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
ยกเลิก
36 #63069010 18 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : อรัญญา บำเพ็ญแพทย์
ส่วนงาน : สำนักหอสมุด
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
18 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
37 #63029002 18 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวพิมพ์ภินันท์ นูพิมพ์
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์
18 มิ.ย. 2563 19 มิ.ย. 2563 19 มิ.ย. 2563 19 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
38 #63029001 18 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : นายปรีชา สิทธิชัยทวีกุล
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์
18 มิ.ย. 2563 รอดำเนินการ
39 #63027024 17 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : วันวิสาข์ กูลภัทรนิรันดร์
ส่วนงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
17 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
40 #63027023 17 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ
ส่วนงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
17 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
41 #63027022 16 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : วันศุกร์ เสนานาญ
ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
17 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
42 #63058010 16 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : วันศุกร์ เสนานาญ
ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
17 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
43 #63027021 16 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม
ส่วนงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
16 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
44 #63089000 16 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : อัญชสา ขำอยู่
ส่วนงาน : สำนักหอสมุด
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)
16 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
45 #63027020 15 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี
ส่วนงาน : คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
15 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
46 #63027019 15 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ทิพรัตน์ เพิ่มพูล
ส่วนงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
15 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
47 #63059008 14 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : วัชระ เกตุจีน
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
15 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
48 #63040002 12 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ธนาชัย จันทรศร
ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบบริการปลดหนี้ของนิสิต
15 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
49 #63027018 11 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ภัทรมนัส ศรีตระกูล
ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มิ.ย. 2563 12 มิ.ย. 2563 12 มิ.ย. 2563 12 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
50 #63008005 11 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ
ส่วนงาน : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
12 มิ.ย. 2563 12 มิ.ย. 2563 12 มิ.ย. 2563 12 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
51 #63040001 10 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ธนาชัย จันทรศร
ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบบริการปลดหนี้ของนิสิต
10 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
52 #63059007 9 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : คุณวัชระ เกตุจีน
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
9 มิ.ย. 2563 10 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
53 #63059006 8 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : วิมลพรรณ จันทศร
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
8 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
54 #63008004 8 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : นัฐพล เจริญศรี
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
8 มิ.ย. 2563 8 มิ.ย. 2563 8 มิ.ย. 2563 8 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
55 #63065004 8 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : สุพิชชา เสมอกิจ
ส่วนงาน : คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 มิ.ย. 2563 8 มิ.ย. 2563 8 มิ.ย. 2563 8 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
56 #63027017 5 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี
ส่วนงาน : คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
8 มิ.ย. 2563 8 มิ.ย. 2563 8 มิ.ย. 2563 8 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
57 #63058009 5 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : คมสันต์ เอี่ยมวิไล
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
5 มิ.ย. 2563 5 มิ.ย. 2563 8 มิ.ย. 2563 8 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
58 #63008003 2 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : วนิดา โพธิ์ทอง
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
2 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
59 #63027016 2 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ธนัสถา รัตนะ
ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
2 มิ.ย. 2563 2 มิ.ย. 2563 2 มิ.ย. 2563 2 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
60 #63081000 1 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ธริศรา นิธิสุระกุล
ส่วนงาน : สำนักคอมพิวเตอร์
ระบบงานหลัก : ระบบแผนการอบรมรายบุคคล
1 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
61 #63027015 1 มิ.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ภัทรมนัส ศรีตระกูล
ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
1 มิ.ย. 2563 1 มิ.ย. 2563 1 มิ.ย. 2563 1 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
62 #63059005 29 พ.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : คุณสุดาพิมพ์
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
29 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
63 #63058008 29 พ.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : คมสันต์ เอี่ยมวิไล
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
1 มิ.ย. 2563 1 มิ.ย. 2563 4 มิ.ย. 2563 4 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
64 #63058007 29 พ.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : คมสันต์ เอี่ยมวิไล
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
29 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
65 #63069009 28 พ.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : จีรทัช ใจจริง
ส่วนงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
28 พ.ค. 2563 28 พ.ค. 2563 28 พ.ค. 2563 28 พ.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
66 #63069008 27 พ.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : จุฑามาศ ปานทับ
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
27 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
67 #63027014 26 พ.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : อรรถพร แขสวัสดิ์
ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
27 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
68 #63052007 25 พ.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : พัชราภรณ์ ศรีบัว
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
25 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
69 #63058006 23 พ.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์
ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
25 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
70 #63070005 22 พ.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ธวัชชัย จินตนา
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
22 พ.ค. 2563 2 มิ.ย. 2563 2 มิ.ย. 2563 2 มิ.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
71 #63059004 21 พ.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : คุณวัชระ เกตุจีน
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
72 #63090001 19 พ.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : กนกหทัย ออมทรัพย์
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
19 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
73 #63027013 18 พ.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : พิชญพงศ์ คีรีเดช
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
19 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
74 #63052006 18 พ.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : พัชราภรณ์ ศรีบัว
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
18 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
75 #63052005 18 พ.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : พัชราภรณ์ ศรีบัว
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
18 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
76 #63058005 14 พ.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ภัสสริน ผลิตนนท์เกียรติ
ส่วนงาน : วิทยาลัยนานาชาติ
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
14 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
77 #63027012 12 พ.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : อนัตตา โพธิ์อุปถัมภ์
ส่วนงาน : วิทยาลัยนานาชาติ
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
12 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
78 #63058004 12 พ.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ภารดี อาษา
ส่วนงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
12 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
79 #63058003 8 พ.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : มลฤดี สนธิ
ส่วนงาน : คณะเทคโนโลยีทางทะเล
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
8 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
80 #63077001 8 พ.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์
ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
81 #63008002 5 พ.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : อดุลย์เดช หนูทอง
ส่วนงาน : สถาบันภาษา
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
7 พ.ค. 2563 7 พ.ค. 2563 7 พ.ค. 2563 7 พ.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
82 #63069007 30 เม.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : สมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์
ส่วนงาน : สำนักหอสมุด
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
83 #63073001 29 เม.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ประภัสสร ถาวรคง
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองอาคารสถานที่ : ยานพาหนะ
29 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
84 #63069006 29 เม.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : พรพิทักษ์ สุธรรม
ส่วนงาน : คณะอัญมณี
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
29 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
85 #63027011 28 เม.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : นภัสสร ฉันทธำรงศิริ
ส่วนงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
28 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
86 #63027010 28 เม.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : รุ่งนภา ยศโชติ
ส่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
28 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
87 #63029000 27 เม.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : นายปรีชา สิทธิชัยทวีกุล
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์
27 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
88 #63061000 27 เม.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : มนัสนันท์ พิบาลวงค์
ส่วนงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
27 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
89 #63027009 27 เม.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : พิชญพงศ์ คีรีเดช
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
27 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
90 #63058002 24 เม.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ
ส่วนงาน : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
24 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
91 #63027008 23 เม.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : รุ่งนภา ยศโชติ
ส่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
23 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
92 #63052004 23 เม.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : พัชราภรณ์ ศรีบัว
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
23 เม.ย. 2563 23 เม.ย. 2563 23 เม.ย. 2563 23 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
93 #63070004 23 เม.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : จตุพร วิรานุวัตร
ส่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
23 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
94 #63004003 22 เม.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ประภัสสร ทิพย์สงเคราะห์
ส่วนงาน : -
ระบบงานหลัก : ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
24 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
95 #63004002 21 เม.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ประภัสสร ทิพย์สงเคราะห์
ส่วนงาน : -
ระบบงานหลัก : ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
22 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2563 23 เม.ย. 2563 23 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
96 #63065003 20 เม.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ณัฐปภัสร์ พิมผม
ส่วนงาน : บัณฑิตวิทยาลัย
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
20 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
97 #63070003 17 เม.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ดารา ศรีรัตน์
ส่วนงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
17 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
98 #63027006 15 เม.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : จารุณี สุขเจริญ
ส่วนงาน : คณะโลจิสติกส์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
16 เม.ย. 2563 16 เม.ย. 2563 16 เม.ย. 2563 16 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
99 #63027005 15 เม.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ทิพรัตน์ เพิ่มพูล
ส่วนงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
15 เม.ย. 2563 15 เม.ย. 2563 15 เม.ย. 2563 15 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
100 #63052003 14 เม.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : พัชราภรณ์ ศรีบัว
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
15 เม.ย. 2563 16 เม.ย. 2563 16 เม.ย. 2563 16 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
101 #63090000 13 เม.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์
ส่วนงาน : คณะแพทยศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
13 เม.ย. 2563 13 เม.ย. 2563 13 เม.ย. 2563 13 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
102 #63044000 10 เม.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : วาสนา กลมอ่อน
ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
13 เม.ย. 2563 13 เม.ย. 2563 13 เม.ย. 2563 13 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
103 #63027004 10 เม.ย. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : พนุชดา เจริญชัย
ส่วนงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
13 เม.ย. 2563 13 เม.ย. 2563 13 เม.ย. 2563 13 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
104 #63065001 27 มี.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : พรเทพ นามกร
ส่วนงาน : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
27 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
105 #63065002 25 มี.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ศญาพัฒน์
ส่วนงาน : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
14 เม.ย. 2563 30 มี.ค. 2563 2 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
106 #63039000 16 มี.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : คุณธนภรณ์ ศรพรหม
ส่วนงาน : คณะโลจิสติกส์
ระบบงานหลัก : ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์
16 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
107 #63065000 13 มี.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ปานกมล แซ่กอ
ส่วนงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
13 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
108 #63069005 9 มี.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : อัญชสา ขำอยู่
ส่วนงาน : สำนักหอสมุด
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
9 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
109 #63004001 9 มี.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ประภัสสร ทิพย์สงเคราะห์
ส่วนงาน : -
ระบบงานหลัก : ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
24 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
110 #63077000 2 มี.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์
ส่วนงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2 มี.ค. 2563 3 มี.ค. 2563 3 มี.ค. 2563 3 มี.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
111 #63070002 26 ก.พ. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : เปรมปรีดา สลับสี
ส่วนงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
26 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
112 #63070001 25 ก.พ. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : บัณฑิตา ฉัตรเท
ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
25 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
113 #63069004 25 ก.พ. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : อัญชสา ขำอยู่
ส่วนงาน : สำนักหอสมุด
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
25 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
114 #63004000 20 ก.พ. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : คุณบุษกร อำไพพัสตร์
ส่วนงาน : -
ระบบงานหลัก : ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
24 มี.ค. 2563 21 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
115 #63058001 19 ก.พ. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : คมสันต์ เอี่ยมวิไล
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
19 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
116 #63008001 13 ก.พ. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : คุณอดุลย์เดช
ส่วนงาน : สถาบันภาษา
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
13 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
117 #63069003 13 ก.พ. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : สมฤดี ศิริวัฒนะกูล
ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
13 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
118 #63070000 12 ก.พ. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ปาริฉัตร ฉิมพลี
ส่วนงาน : จันทบุรี
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
12 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
119 #63069002 11 ก.พ. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : สมฤดี ศิริวัฒนะกูล
ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
11 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
120 #63069001 11 ก.พ. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ
ส่วนงาน : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
11 ก.พ. 2563 11 ก.พ. 2563 11 ก.พ. 2563 11 ก.พ. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
121 #63069000 4 ก.พ. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ฑิตยา เหมือนรักษา
ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
4 ก.พ. 2563 5 ก.พ. 2563 5 ก.พ. 2563 5 ก.พ. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
122 #63027003 31 ม.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ทิพรัตน์ เพิ่มพูล
ส่วนงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
31 ม.ค. 2563 18 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
123 #63008000 30 ม.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : คุณปิยาภรณ์ รัตโนภาส
ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
30 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
124 #63080000 28 ม.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวจารุณี สุนทรสวัสดิ์
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
28 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
125 #63058000 27 ม.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : โสพิชา เถกิงเกียรติ
ส่วนงาน : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
126 #63027002 27 ม.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ทิพรัตน์ เพิ่มพูล
ส่วนงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
27 ม.ค. 2563 18 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
127 #63027001 27 ม.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ทิพรัตน์ เพิ่มพูล
ส่วนงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
128 #63027000 27 ม.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : อนามัย เทศกะทึก
ส่วนงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
129 #63052002 23 ม.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : พัชราภรณ์ ศรีบัว
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
130 #63052001 23 ม.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : พัชราภรณ์ ศรีบัว
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 23 ม.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
131 #63073000 22 ม.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ประภัสสร ถาวรคง
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองอาคารสถานที่ : ยานพาหนะ
22 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
132 #63059003 17 ม.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : สุดาพิมพ์
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
17 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
133 #63059002 15 ม.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : สุดาพิม สาระกุล
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
15 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
134 #63059001 15 ม.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : สุดาพิมพ์ สาระกุล
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
31 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
135 #63052000 14 ม.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : พัชราภรณ์ ศรีบัว
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
15 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
136 #63059000 13 ม.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : คุณสุดาพิมพ์ สาระกุล
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
13 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
137 #63040000 8 ม.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : นายปรีชา สิทธิชัยทวีกุล
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบบริการปลดหนี้ของนิสิต
8 ม.ค. 2563 9 ม.ค. 2563 9 ม.ค. 2563 9 ม.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
138 #63012000 3 ม.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ม.ค. 2563 3 ม.ค. 2563 4 ม.ค. 2563 3 ม.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
139 #62070020 27 ธ.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : สมปรารถนา ทยานศิลป์
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
140 #62027027 25 ธ.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม
ส่วนงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
25 ธ.ค. 2562 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
141 #62070019 24 ธ.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : จารุดา เต็มโชค
ส่วนงาน : บัณฑิตวิทยาลัย
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
24 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2562 25 ธ.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
142 #62039005 23 ธ.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : คุณศิริพร
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์
23 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
143 #62069042 18 ธ.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : สมฤดี ศิริวัฒนะกูล
ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
18 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
144 #62008006 17 ธ.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : ณฐาภพ สมคิด
ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
17 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
145 #62065021 17 ธ.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : ดาวุฒิ กาลาเอส
ส่วนงาน : คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
17 ธ.ค. 2562 19 ธ.ค. 2562 19 ธ.ค. 2562 19 ธ.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
146 #62069041 16 ธ.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : จันจิรา วงษ์ศรี
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
16 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
147 #62070018 11 ธ.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : วัชรี กำจัดโศรก
ส่วนงาน : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
11 ธ.ค. 2562 11 ธ.ค. 2562 11 ธ.ค. 2562 11 ธ.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
148 #62004005 4 ธ.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : คุณบุษกร อำไพพัสตร์
ส่วนงาน : -
ระบบงานหลัก : ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4 ธ.ค. 2562 6 ธ.ค. 2562 11 ธ.ค. 2562 11 ธ.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
149 #62070017 3 ธ.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : จารุดา เต็มโชค
ส่วนงาน : บัณฑิตวิทยาลัย
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
3 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
150 #62027026 3 ธ.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : ศศิทร นพประไพ
ส่วนงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
151 #62070016 3 ธ.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : วิไลลักษณ์ เสริมศรี
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
3 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
152 #62027025 3 ธ.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : เกศดาว เนินหาด
ส่วนงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
153 #62012005 2 ธ.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
154 #62065020 2 ธ.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : ปานกมล แซ่กอ
ส่วนงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
155 #62052021 2 ธ.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : พัชราภรณ์ ศรีบัว
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
2 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
156 #62082000 2 ธ.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : คุณอมรรัตน์ มากบดี
ส่วนงาน : สำนักคอมพิวเตอร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดฝึกอบรม
2 ธ.ค. 2562 2 ธ.ค. 2562 4 ธ.ค. 2562 4 ธ.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
157 #62027024 2 ธ.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : ขณิชถา พรหมเหลือง
ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ธ.ค. 2562 2 ธ.ค. 2562 2 ธ.ค. 2562 2 ธ.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
158 #62069040 2 ธ.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : อารีรัตน์ พึ่งเย็น
ส่วนงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
2 ธ.ค. 2562 2 ธ.ค. 2562 2 ธ.ค. 2562 2 ธ.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
159 #62077008 2 ธ.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : อารีรัตน์ พึ่งเย็น
ส่วนงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2 ธ.ค. 2562 2 ธ.ค. 2562 2 ธ.ค. 2562 2 ธ.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
160 #62077007 2 ธ.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : พิศักดิ์ เจิมประยงค์
ส่วนงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2 ธ.ค. 2562 2 ธ.ค. 2562 2 ธ.ค. 2562 2 ธ.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
161 #62052020 28 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : สุนิสารัตน์ สานนท์
ส่วนงาน : จันทบุรี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
28 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
162 #62070015 27 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : สุจิตรา แท่นสัมฤทธิ์
ส่วนงาน : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
27 พ.ย. 2562 27 พ.ย. 2562 27 พ.ย. 2562 27 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
163 #62059017 27 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : คุณสุดาพิม
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
27 พ.ย. 2562 27 พ.ย. 2562 27 พ.ย. 2562 27 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
164 #62065019 26 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : อารยา วิธีเจริญ
ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
165 #62052019 26 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : พัชราภรณ์ ศรีบัว
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
26 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
166 #62027023 25 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
ส่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
25 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
167 #62080000 25 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : คุณนภาพร จักรวาลกุล
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
25 พ.ย. 2562 25 พ.ย. 2562 25 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
168 #62070014 22 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : สุจิตรา แท่นสัมฤทธิ์
ส่วนงาน : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
22 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
169 #62065018 18 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : คุณทัศยา
ส่วนงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
18 พ.ย. 2562 19 พ.ย. 2562 19 พ.ย. 2562 19 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
170 #62052018 18 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : พัชราภรณ์ ศรีบัว
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
18 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
171 #62061000 18 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : พัชราภรณ์ ศรีบัว
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
18 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
172 #62069039 18 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : วิทวัส เพ็ญภู่
ส่วนงาน : วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
18 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
173 #62069038 18 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : วิทวัส เพ็ญภู่
ส่วนงาน : วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
18 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
174 #62052017 15 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : พัชราภรณ์ ศรีบัว
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
15 พ.ย. 2562 15 พ.ย. 2562 15 พ.ย. 2562 15 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
175 #62079005 14 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : ตราจิตต์ เมืองคล้าย
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
14 พ.ย. 2562 14 พ.ย. 2562 14 พ.ย. 2562 14 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
176 #62052016 12 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : พัชราภรณ์ ศรีบัว
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
12 พ.ย. 2562 30 มี.ค. 2563 6 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
177 #62065017 11 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : สุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์
ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
11 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562 11 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
178 #62065016 8 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวเสวิตา บุญเชิด
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
11 พ.ย. 2562 8 พ.ย. 2562 8 พ.ย. 2562 8 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
179 #62079004 7 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : นางสาววรรณา แนบเชย
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
7 พ.ย. 2562 8 พ.ย. 2562 8 พ.ย. 2562 8 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
180 #62008005 5 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : นงลักษณ์ ทองเลี่ยม
ส่วนงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
5 พ.ย. 2562 5 พ.ย. 2562 5 พ.ย. 2562 5 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
181 #62069037 5 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : นงลักษณ์ ทองเลี่ยม
ส่วนงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
5 พ.ย. 2562 5 พ.ย. 2562 5 พ.ย. 2562 5 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
182 #62070013 4 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : รัชฎาภรณ์ พุทธประสาท
ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
4 พ.ย. 2562 4 พ.ย. 2562 4 พ.ย. 2562 4 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
183 #62012004 4 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
4 พ.ย. 2562 4 พ.ย. 2562 4 พ.ย. 2562 4 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
184 #62070012 4 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : ธริศรา นิธิสุระกุล
ส่วนงาน : สำนักคอมพิวเตอร์
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
4 พ.ย. 2562 หยุดรอพิจารณา
185 #62067003 1 พ.ย. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : ธนพร อิ่มพันธุ์
ส่วนงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ (back office)
1 พ.ย. 2562 12 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
186 #62070011 31 ต.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : เปรมปรีดา สลับสี
ส่วนงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
31 ต.ค. 2562 4 พ.ย. 2562 4 พ.ย. 2562 4 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
187 #62065015 28 ต.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : สโรชา ฉายลักษณ์
ส่วนงาน : สระแก้ว
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
28 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562 29 ต.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
188 #62052015 22 ต.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : พัชราภรณ์ ศรีบัว
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
22 ต.ค. 2562 25 ต.ค. 2562 25 ต.ค. 2562 25 ต.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
189 #62008004 17 ต.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : มาลัย ศราทธนานนท์
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
17 ต.ค. 2562 17 ต.ค. 2562 17 ต.ค. 2562 17 ต.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
190 #62027022 17 ต.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : ณัฐกานต์ ปัดเกษม
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
17 ต.ค. 2562 17 ต.ค. 2562 17 ต.ค. 2562 17 ต.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
191 #62069036 16 ต.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : นันทกร วีระสุขสกุล
ส่วนงาน : คณะสหเวชศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
16 ต.ค. 2562 16 ต.ค. 2562 16 ต.ค. 2562 16 ต.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
192 #62012003 16 ต.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
16 ต.ค. 2562 4 พ.ย. 2562 4 พ.ย. 2562 4 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
193 #62069035 15 ต.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : สมฤดี ศิริวัฒนะกูล
ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
15 ต.ค. 2562 16 ต.ค. 2562 16 ต.ค. 2562 16 ต.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
194 #62069034 11 ต.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : สมปรารถนา ทยานศิลป์
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
11 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2562 15 ต.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
195 #62012002 10 ต.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : พัชรา สนธิพงษ์ประยูร
ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ต.ค. 2562 4 พ.ย. 2562 4 พ.ย. 2562 4 พ.ย. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
196 #62059016 7 ต.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : คุณสุดาพิม
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
7 ต.ค. 2562 7 ต.ค. 2562 7 ต.ค. 2562 7 ต.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
197 #62069033 4 ต.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : กรัณฑวัชร์ ถาไชย
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
4 ต.ค. 2562 4 ต.ค. 2562 4 ต.ค. 2562 4 ต.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
198 #62070010 2 ต.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : จตุพร วิรานุวัตร
ส่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
2 ต.ค. 2562 2 ต.ค. 2562 2 ต.ค. 2562 2 ต.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
199 #62039004 1 ต.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : คุณศิริพร โชติรส
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์
1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
200 #62059015 1 ต.ค. 2562 ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวชนาภรณ์ แตงหมี
ส่วนงาน : สระแก้ว
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
1 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562 3 ต.ค. 2562 4 ต.ค. 2562 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว