แสดงข้อมูล 19 รายการแรก
ลำดับ เลขที่การแจ้ง วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง วันที่รับเรื่อง วันที่เริ่มดำเนินงาน วันที่คาดว่าจะเสร็จ วันที่ดำเนินงานเสร็จ สถานะการดำเนินงาน
1 #63091000 22 ต.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวสุปราณี เสงี่ยมงาม
ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบรายงานตัวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา
22 ต.ค. 2563 22 ต.ค. 2563 22 ต.ค. 2563 22 ต.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2 #63079000 22 ต.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : นางสาววรรณา แนบเชย
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
22 ต.ค. 2563 22 ต.ค. 2563 22 ต.ค. 2563 22 ต.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3 #63052012 20 ต.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : พัชราภรณ์ ศรีบัว
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
20 ต.ค. 2563 รอดำเนินการ
4 #63060001 19 ต.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : อรรถพล เตชะบุตรศรี
ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน
20 ต.ค. 2563 20 ต.ค. 2563 20 ต.ค. 2563 20 ต.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5 #63081001 15 ต.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ธริศรา นิธิสุระกุล
ส่วนงาน : สำนักคอมพิวเตอร์
ระบบงานหลัก : ระบบแผนการอบรมรายบุคคล
15 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563 16 ต.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6 #63065015 14 ต.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : สกุล ศิริกิจ
ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
14 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
7 #63089007 12 ต.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
ส่วนงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)
12 ต.ค. 2563 รอดำเนินการ
8 #63069019 9 ต.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : พรพิทักษ์ สุธรรม
ส่วนงาน : คณะอัญมณี
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
9 ต.ค. 2563 9 ต.ค. 2563 9 ต.ค. 2563 9 ต.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
9 #63065014 8 ต.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : กุลจิรา วงษ์สุนทร
ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2563 14 ต.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
10 #63065013 8 ต.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี
ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
11 #63065012 7 ต.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : วรรณวิภา หรูสกุล
ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ต.ค. 2563 8 ต.ค. 2563 8 ต.ค. 2563 8 ต.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
12 #63089006 6 ต.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
ส่วนงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)
7 ต.ค. 2563 7 ต.ค. 2563 7 ต.ค. 2563 7 ต.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
13 #63089005 6 ต.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
ส่วนงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)
7 ต.ค. 2563 7 ต.ค. 2563 7 ต.ค. 2563 7 ต.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
14 #63090006 6 ต.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี
ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563 12 ต.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
15 #63015000 6 ต.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : สมสวย ซุ่นไล้
ส่วนงาน : คณะสหเวชศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
7 ต.ค. 2563 8 ต.ค. 2563 8 ต.ค. 2563 8 ต.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
16 #63065011 2 ต.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ฐาวรางค์ ประเสริฐศรี
ส่วนงาน : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ต.ค. 2563 5 ต.ค. 2563 5 ต.ค. 2563 5 ต.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
17 #63058012 1 ต.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : สกฤติ อิสริยานนท์
ส่วนงาน : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ต.ค. 2563 รอดำเนินการ
18 #63065010 1 ต.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : นงนุช ศรีสุข
ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
1 ต.ค. 2563 2 ต.ค. 2563 2 ต.ค. 2563 2 ต.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
19 #63023000 1 ต.ค. 2563 ชื่อผู้แจ้ง : ปาริฉัตร ขมักการ
ส่วนงาน : นิสิต
ระบบงานหลัก : ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยบูรพา
1 ต.ค. 2563 1 ต.ค. 2563 1 ต.ค. 2563 1 ต.ค. 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว