คำถามที่พบบ่อย

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา

            Q. ข้อมูลไม่ถูกต้อง
                  A. ขอ -username -สิทธิ์การใช้งาน(ผู้บริหาร อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่งานประกัน) -เมนูที่พบปัญหา -หน้าจอในส่วนของข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
            Q. อาจารย์เข้าระบบไม่ได้ ระบบแจ้งว่า "ท่านไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ"
                  A. 1. ถ้าไม่ได้รับผิดชอบหลักสูตร ใน TQF จะไม่สามารถเข้า CUPTQA 2. ถ้า อ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรอะไรในระบบ TQF - บันทึกผู้รับผิดชอบในระบบ TQF แล้วหรือไม่ >> ไม่ใช่ - ติดต่องานหลักสูตร 2711 (พี่คูณ) >> ใช่ ขอข้อมูล - ชื่อ-นามสกุล - เลขบัตรประชาชน - username
            Q. เจ้าหน้าที่งานประกัน เข้าระบบไม่ได้ ระบบแจ้งว่า "ท่านไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ"
                  A. ส่วนของเจ้าหน้าที่งานประกันจะไม่สามารถใช้ username ที่เข้าใช้งาน wifi ของมหาวิทยาลัยเข้าใช้งานระบบ CUPTQA ได้ จะต้องใช้ username password จากที่ทางสำนักคอมพิวเตอร์ส่งหนังสือเวียนไปให้ (เมื่อประมาณ กค 59) ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มีหนังสือเวียนหรือหาไม่พบแล้วก็ให้แจ้ง username password ไปให้ใหม่ โดยดูจาก http://bit.ly/2uf1bQ3
            Q. เข้าสู่ระบบไม่ได้เนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
                  A. ติดต่อ 2770 เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน
            Q. เข้าสู่ระบบไม่ได้เนื่องจากไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ, ขอเพิ่มสิทธิ์การใช้งาน หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใช้งาน
                  A. ติดต่อคุณเสวิตา บุญเชิด (แพท) กองแผนงาน โทร. 038-10293
            Q. กรณีพบ Error
                  A. ขอชื่อเมนู และสาเหตุที่ทำให้พบ Error
            Q. ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ
                  A. ติดต่อเจ้าหน้าที่งานวิจัย คมสันต์ เอี่ยมวิไล 2623
            Q. อาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีสามารถอนุมัติ คำร้องการยื่นขอหนังสือนำต่อขอตรวจลงตรา ได้กี่ช่องทาง ช่องทางใดบ้าง
                  A. 2 ช่องทาง ช่องทางที่ 1 อนุมัติผ่านทางอีเมลมหาวิทยาลัย (email.buu.ac.th) ช่องทางที่ 2 อนุมัติผ่านระบบฐานข้อมูลชาวต่าง ชาติ(http://service.foreign.buu.ac.th) เมนู "ลงนามอนุมัติ"
            Q. ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน สำหรับการล็อกอินเข้าใช้งานระบบ ใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอะไร
                  A. ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับ การล็อกอินเข้าใช้ wifi ของมหาวิทยาลัย หรือล็อกอินเดียวกันกับระบบบุคลากร
            Q. ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ
                  A. ติดต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เบอร์โทรศัพท์ 2941 คุณจันจิรา วงษ์ศรี หรือ 2942 คุณจิรัฏฐ์ ทวนดิลก เพื่อเพิ่มสิทธิการใช้งาน
            Q. ผู้มีสิทธิในการใช้งานระบบมีสิทธิใดบ้าง
                  A. 1. เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2. เจ้าหน้าที่คณะ(งานวิเทศ) 3. คณบดี(ของแต่ละคณะ) 4. อาจารย์ที่ปรึกษา 5. ผู้บริหารคณะ 6. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
            Q.
                  A.
            Q. จะบันทึก มคอ. แต่ ผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) แสดงไม่ถูกต้อง
                  A. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ในมคอ.2 (ข้อมูลหลักสูตร) ก่อนบันทึก มคอ.
            Q. หากมีการปิดรายวิชา หรือปิดกลุ่มไปแล้ว แต่ในระบบ TQF ยังมีรายวิชายังปรากฏอยู่ ซึ่งไม่ตรงกับระบบทะเบียน ต้องทำอย่างไร
                  A. ถ้าเป็น มคอ.3-4 ให้ปรับปรุงรายวิชา หากยังไม่ปรากฏอยู่ อาจเกิดจากไม่ได้ลบรายวิชาออกจากระบบทะเบียน ถ้าเป็น มคอ.5-6 ปิดกลุ่ม ให้อาจารย์ผู้สอน คลิกปิดกลุ่มในระบบ TQF ที่เมนู มคอ.5-6 แล้วให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยืนยันการปิดกลุ่ม หรือติดต่อ งานหลักสูตรฯ 2711 (พี่คูณ) เพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยขอข้อมูล รายวิชา ปี/เทอม ชื่อ-สกุล ผู้สอน
            Q. สามารถกรอก มคอ. ได้ถึงวันไหน มีช่วงเวลาจำกัดไหม หรือระบบจะปิดเมื่อไหร่
                  A. ระบบไม่ปิดและไม่มีการจำกัดช่วงเวลาสามารถกรอกข้อมูลได้ตลอด เว้นแต่คณะ เป็นผู้กำหนดวัน ที่ต้องส่ง มคอ. เอง
            Q. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่ไม่เห็นหลักสูตรที่รับผิดชอบ
                  A. ขอข้อมูล ชื่อ-สกุล ชื่อหลักสูตร ปีหลักสูตร ที่รับผิดชอบ
            Q. ต้องการบันทึก มคอ.3-4 หลายฉบับ สามารถทำได้ไหม
                  A. ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยกำหนดว่าให้บันทึก มคอ.3-4 ที่รหัสวิชาเดียวกัน 1 ฉบับ ต่อเทอม หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามงานหลักสูตร 2711 (พี่คูณ)
            Q. หากมีรายวิชาที่อาจารย์กรอก มคอ. ผิด และต้องการแก้ไข แต่กดส่งไปแล้ว หากต้องการดึงขอมูลกลับมา สามารถทำได้หรือไม่
                  A. ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ส่งกลับ หรือ ติดต่องานหลักสูตร 2711 (พี่คูณ)
            Q. บันทึกมคอ.5-6 ไม่สามารถดึงข้อมูลเกรดได้
                  A. ขอข้อมูล รหัสวิชา ปี/เทอม กลุ่ม ชื่อ-สกุล
            Q. เพิ่มสิทธิ์ หรือปรับเปลี่ยนสิทธิ์การใช้งาน ต้องทำอย่างไร
                  A.
            Q. เข้าใช้งานระบบไม่ได้
                  A. ติดต่องานหลักสูตร 2711 (พี่คูณ) หรือ ขอข้อมูล username ชื่อ-สกุล เพื่อตรวจสอบสิทธิ์
            Q. กรอกข้อมูลไม่ได้ หรือ กรอกข้อมูลแล้วข้อมูลหาย
                  A. ขอข้อมูล username ชื่อ-สกุล เมนูที่ใช้งาน - ถ้าเป็น มคอ.2 ขอชื่อหลักสูตร ปีหลักสูตร หมวดที่กรอก - ถ้าเป็น มคอ.3-6 ขอรหัสรายวิชา ปี/เทอม กลุ่ม หมวดที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ เพื่อตรวจสอบ - ถ้าเป็น มคอ.7 ขอชื่อหลักสูตร ปีหลักสูตร ปีที่กรอกหลักสูตร หมวดที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลได้
            Q. ในระบบ TQF ไม่ปรากฎรายวิชาที่สอน หรือรายวิชาที่สอนไม่ตรงกับระบบทะเบียน จะต้องทำอย่างไร
                  A. 1. อาจารย์สามารถปรับปรุงรายวิชาในระบบ TQF ให้ตรงกับระบบทะเบียนได้ โดยคลิกลิงค์ "คลิกที่นี่ หากไม่มีรายวิชาปรากฏ หรือรายวิชาที่ปรากฏ ไม่ตรงตามตารางสอน" ที่เมนู มคอ.3 หรือมคอ.4 ได้ด้วยตนเอง โดยทำตามขั้นตอนในระบบให้ครบทุกข้อ 2. ถ้าหากปรับปรุงแล้วแต่รายวิชาขึ้นไม่ครบอีก ให้แจ้งรหัสรายวิชา ปี/เทอม ที่หายไป เนื่องจากเลขปี(REVISIONCODE) ทั้ง2ระบบไม่ตรงกัน ต้องแจ้งให้งานหลักสูตรตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลก่อนค่ะ ขอข้อมูล ชื่อ-สกุล รหัสวิชา ปี/เทอม
            Q. ขอเพิ่มสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใช้งาน
                  A. ติดต่อคุณอิทธิวัฒน์ (น้องบอย) กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 038-102950
            Q. ไม่แสดงชือ-สกุลในสลิปเงินเดือน
                  A. ให้ call center ขอ username ชื่อ-สกุล เพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
            Q. เข้าระบบไม่ได้
                  A. ให้ call center ขอ username ชื่อ-สกุล และรหัสบัตรประชาชนเพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
            Q. ขอเพิ่มสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ
                  A. ติดต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 2640 คุณเปิ้ล
            Q. พบ Error
                  A. ขอชื่อระบบ เมนูการใช้งาน และ username แล้วก็ลำดับเหตุการณ์
            Q. ประเมินไม่ได้
                  A. ตรวจสอบรหัสผ่านว่าหมดอายุหรือไหม่ สิ่งที่ต้องขอ 1. username 2. ปี เทอม 3. รหัสวิชา 4. แบบประเมิน
            Q. เป็นนิสิตปีสุดท้าย ไม่ได้ประเมินการเรียนการสอน จะส่งผลกระทบต่อการยื่นคำร้องจบการศึกษาหรือไม่
                  A. ไม่ส่งผลกระทบต่อการจบการศึกษา
            Q. ไม่ได้ประเมินการเรียนการสอน จะสามารถตรวจสอบผลการเรียนในระบบทะเบียนและสถิตินิสิตได้เมื่อไหร่
                  A. การไม่ได้ประเมินการการเรียนการสอน จะสามารถตรวจสอบผลการเรียนในระบบทะเบียนและสถิตินิสิตได้เมื่อได้ทำการประเมินการเรียนการสอนภาคการศึกษาถัดไป
            Q. ประเมินการเรียนการสอนไม่ทันส่งผลกระทบอะไรบ้าง
                  A. การไม่ได้ประเมินการการเรียนการสอนไม่ส่งผลกระทบต่อผลการศึกษา แต่จะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียน (เกรด) รายวิชาในระบบทะเบียนและสถิตินิสิตได้ในเทอมที่ไม่ได้ประเมิน (เห็นเกรดเป็นเครื่องหมายคำถาม) แต่จะเห็นผลการเรียนรวม (GPA รวม) และเห็นเกรดในวิชาที่ผลการเรียน F , U หรือ I หรือ ติดต่อ 2640 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
            Q. ประเมินการเรียนการสอนไม่ทันต้องทำอย่างไรบ้าง
                  A. นิสิตที่ประเมินการเรียนการสอนไม่ทัน จะไม่สามารถประเมินย้อนหลังได้ เว้นเสียแต่ส่วนงาน (คณะ) ร้องขอให้เปิดระบบประเมินการเรียนการสอนเพิ่มเติม ซึ่งดำเนินการโดย ส่วนงานส่งบันทึกขอเปิดระบบประเมินการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยคณบดีลงนาม ถึงผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ที่กำกับดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา) หรือ ติดต่อ 2640 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
            Q. ข้อมูลรายงานในระบบไม่ถูกต้อง
                  A. ติดต่อคุณเสวิตา บุญเชิด (แพท) กองแผนงาน โทร. 038-102936
            Q. ขอเพิ่มสิทธิ์การใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใช้งาน
                  A. ติดต่อคุณเสวิตา บุญเชิด (แพท) กองแผนงาน โทร. 038-102936
            Q. เข้าระบบไม่ได้
                  A. ติดต่อคุณเสวิตา บุญเชิด (แพท) กองแผนงาน โทร. 038-102936
            Q. คลิกเลือกปฏิทินไม่ได้ เช่น ข้อมูลวันเกิด
                  A. ให้ลองเปลี่ยน Browser
            Q. พบ Error
                  A. ขอชื่อระบบ และ เมนูการใช้งาน
            Q. นิสิตไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้
                  A. 1. ตรวจสอบว่ารหัสผ่านหมดอายุหรือไม่ 2. ขอรหัสนิสิต เพื่อให้ผู้พัฒนาระบบ มาตรวจสอบต่อไป
            Q. เลขห้องพัก และ ชื่อบุคลากร ไม่ตรงกัน
                  A. 1. ให้ย้ายบุคลากรคนเดิมออก ด้วยเมนู บันทึกการย้ายออก 2. บันทึกผู้เข้าพักใหม่ ด้วยเมนู บันทึกการเข้าพัก
            Q. รายงานแสดงผลผิดพลาด
                  A. ขอชื่อรายงาน และ ชื่อส่วนงาน
            Q. ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ
                  A. ติดต่อ คุณแอร์ กองคลัง 2141
            Q. กรอกข้อมูลไมไ่ด้ เนื่องจาก หมดช่วงการบันทึกข้อมูล
                  A. ติดต่อ คุณแอร์ กองคลัง 2141
            Q. ขอใช้งานระบบแม่แบบเว็บไซต์
                  A. ขอชื่อคณะ/หน่วยงาน ชื่อผู้ขอ เบอร์โทรติดต่อกลับ (เพื่อประสานงาน)
            Q. เข้าสู่ระบบไม่ได้
                  A. ขอชื่อคณะ/หน่วยงาน URL: ของเว็บไซต์ ชื่อผู้ขอ email ผู้ขอ เบอร์โทรติดต่อกลับ(กรณีต้องประสานงาน)