แสดงข้อมูล 200 รายการแรก
ลำดับ เลขที่การแจ้ง วันที่แจ้ง ผู้แจ้ง วันที่รับเรื่อง วันที่เริ่มดำเนินงาน วันที่คาดว่าจะเสร็จ วันที่ดำเนินงานเสร็จ สถานะการดำเนินงาน
1 #65027019 29 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
29 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2 #65065038 29 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
29 มิ.ย. 2565 รอดำเนินการ
3 #65065037 29 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
29 มิ.ย. 2565 รอดำเนินการ
4 #65027018 29 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
29 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5 #65027017 29 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
29 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6 #65069018 29 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
29 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
7 #65008020 28 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : วิทยาลัยนานาชาติ
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
28 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
8 #65059011 28 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
28 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
9 #65039003 27 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักหอสมุด
ระบบงานหลัก : ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์
27 มิ.ย. 2565 27 มิ.ย. 2565 27 มิ.ย. 2565 27 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
10 #65027016 23 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
23 มิ.ย. 2565 23 มิ.ย. 2565 23 มิ.ย. 2565 23 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
11 #65069017 22 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : บัณฑิตวิทยาลัย
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
23 มิ.ย. 2565 23 มิ.ย. 2565 23 มิ.ย. 2565 23 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
12 #65065036 22 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
23 มิ.ย. 2565 23 มิ.ย. 2565 23 มิ.ย. 2565 23 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
13 #65090006 17 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
20 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
14 #65058005 14 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
14 มิ.ย. 2565 15 มิ.ย. 2565 15 มิ.ย. 2565 15 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
15 #65059010 13 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
13 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
16 #65090005 13 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
13 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
17 #65082002 10 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักคอมพิวเตอร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดฝึกอบรม
10 มิ.ย. 2565 22 มิ.ย. 2565 22 มิ.ย. 2565 22 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
18 #65065035 9 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
19 #65015001 9 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : HRD ระบบบุคลากร
9 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
20 #65058004 9 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
9 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
21 #65052012 8 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : สถาบันภาษา
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
8 มิ.ย. 2565 รอดำเนินการ
22 #65029001 8 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์
8 มิ.ย. 2565 8 มิ.ย. 2565 8 มิ.ย. 2565 8 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
23 #65074007 8 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบบริการการศึกษา
8 มิ.ย. 2565 8 มิ.ย. 2565 8 มิ.ย. 2565 8 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
24 #65018001 8 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 มิ.ย. 2565 23 มิ.ย. 2565 23 มิ.ย. 2565 23 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
25 #65090004 7 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
7 มิ.ย. 2565 8 มิ.ย. 2565 8 มิ.ย. 2565 8 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
26 #65059009 7 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
8 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
27 #65052011 6 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : สถาบันภาษา
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
6 มิ.ย. 2565 รอดำเนินการ
28 #65008019 6 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
6 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
29 #65058003 6 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
6 มิ.ย. 2565 7 มิ.ย. 2565 7 มิ.ย. 2565 7 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
30 #65018000 6 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบงบประมาณ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
31 #65090003 6 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
6 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
32 #65074006 2 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบบริการการศึกษา
6 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
33 #65065034 2 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 มิ.ย. 2565 2 มิ.ย. 2565 2 มิ.ย. 2565 2 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
34 #65065033 1 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
1 มิ.ย. 2565 2 มิ.ย. 2565 2 มิ.ย. 2565 2 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
35 #65077001 1 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : บัณฑิตวิทยาลัย
ระบบงานหลัก : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1 มิ.ย. 2565 2 มิ.ย. 2565 2 มิ.ย. 2565 2 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
36 #65008018 1 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : บัณฑิตวิทยาลัย
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
1 มิ.ย. 2565 2 มิ.ย. 2565 2 มิ.ย. 2565 2 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
37 #65008017 1 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : บัณฑิตวิทยาลัย
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
1 มิ.ย. 2565 2 มิ.ย. 2565 2 มิ.ย. 2565 2 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
38 #65074005 1 มิ.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบบริการการศึกษา
1 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
39 #65059008 31 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
31 พ.ค. 2565 1 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
40 #65074004 31 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบบริการการศึกษา
31 พ.ค. 2565 31 พ.ค. 2565 31 พ.ค. 2565 31 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
41 #65065032 31 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
31 พ.ค. 2565 1 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
42 #65008016 30 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
30 พ.ค. 2565 2 มิ.ย. 2565 2 มิ.ย. 2565 2 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
43 #65069016 30 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
30 พ.ค. 2565 2 มิ.ย. 2565 2 มิ.ย. 2565 2 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
44 #65065031 30 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
30 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
45 #65082001 30 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักคอมพิวเตอร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดฝึกอบรม
30 พ.ค. 2565 2 มิ.ย. 2565 2 มิ.ย. 2565 2 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
46 #65069015 26 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
26 พ.ค. 2565 26 พ.ค. 2565 26 พ.ค. 2565 26 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
47 #65065030 26 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
26 พ.ค. 2565 27 พ.ค. 2565 27 พ.ค. 2565 27 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
48 #65012000 25 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
25 พ.ค. 2565 26 พ.ค. 2565 26 พ.ค. 2565 26 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
49 #65084000 25 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : เว็บไซต์กองอาคารสถานที่
25 พ.ค. 2565 26 พ.ค. 2565 26 พ.ค. 2565 26 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
50 #65027015 24 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : วิทยาลัยนานาชาติ
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
24 พ.ค. 2565 25 พ.ค. 2565 25 พ.ค. 2565 25 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
51 #65062000 23 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
23 พ.ค. 2565 24 พ.ค. 2565 24 พ.ค. 2565 24 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
52 #65052010 23 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
23 พ.ค. 2565 23 พ.ค. 2565 23 พ.ค. 2565 23 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
53 #65025000 21 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 มิ.ย. 2565 7 มิ.ย. 2565 7 มิ.ย. 2565 7 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
54 #65069014 21 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : วิทยาลัยนานาชาติ
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
23 พ.ค. 2565 23 พ.ค. 2565 23 พ.ค. 2565 23 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
55 #65052009 20 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
20 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
56 #65093002 20 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ระบบงานหลัก : ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
20 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
57 #65093001 20 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : บัณฑิตวิทยาลัย
ระบบงานหลัก : ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
20 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
58 #65059007 19 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
19 พ.ค. 2565 23 พ.ค. 2565 23 พ.ค. 2565 23 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
59 #65027014 19 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
19 พ.ค. 2565 30 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
60 #65069013 19 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : วิทยาลัยนานาชาติ
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
19 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
61 #65101000 18 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะแพทยศาสตร์
ระบบงานหลัก : BUU App
18 พ.ค. 2565 19 พ.ค. 2565 19 พ.ค. 2565 19 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
62 #65074003 18 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
18 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
63 #65027013 12 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
12 พ.ค. 2565 12 พ.ค. 2565 12 พ.ค. 2565 12 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
64 #65074002 11 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบบริการการศึกษา
11 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
65 #65074001 11 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบบริการการศึกษา
11 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
66 #65065029 11 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
11 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
67 #65065028 10 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
68 #65069012 9 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักหอสมุด
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
9 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
69 #65027012 9 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
9 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
70 #65065027 6 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
71 #65071004 5 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ระบบงานหลัก : ระบบแม่แบบเว็บไซต์
ยกเลิก
72 #65069011 4 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
6 พ.ค. 2565 6 พ.ค. 2565 6 พ.ค. 2565 6 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
73 #65065026 3 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
74 #65027011 3 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
6 พ.ค. 2565 รอดำเนินการ
75 #65071003 3 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ระบบงานหลัก : ระบบแม่แบบเว็บไซต์
ยกเลิก
76 #65052008 3 พ.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
3 พ.ค. 2565 3 พ.ค. 2565 6 พ.ค. 2565 6 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
77 #65065025 29 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
29 เม.ย. 2565 29 เม.ย. 2565 29 เม.ย. 2565 29 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
78 #65065024 28 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
28 เม.ย. 2565 29 เม.ย. 2565 29 เม.ย. 2565 29 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
79 #65089001 27 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)
27 เม.ย. 2565 11 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 12 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
80 #65008015 26 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
26 เม.ย. 2565 27 เม.ย. 2565 27 เม.ย. 2565 27 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
81 #65070007 26 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
26 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
82 #65070006 25 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
25 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
83 #65052007 25 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
25 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
84 #65065023 25 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
25 เม.ย. 2565 หยุดรอพิจารณา
85 #65065022 25 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
25 เม.ย. 2565 25 พ.ค. 2565 25 พ.ค. 2565 25 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
86 #65027010 25 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ยกเลิก
87 #65008014 25 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
25 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
88 #65067008 21 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ (back office)
21 เม.ย. 2565 รอดำเนินการ
89 #65065021 21 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
21 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
90 #65027009 20 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะโลจิสติกส์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
20 เม.ย. 2565 22 เม.ย. 2565 22 เม.ย. 2565 22 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
91 #65074000 20 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะอัญมณี
ระบบงานหลัก : ระบบบริการการศึกษา
20 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
92 #65008013 20 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
20 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
93 #65059006 19 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
19 เม.ย. 2565 2 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2565 2 พ.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
94 #65065020 19 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
19 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
95 #65052006 18 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
19 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
96 #65052005 18 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
18 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
97 #65027008 18 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
18 เม.ย. 2565 รอดำเนินการ
98 #65069010 13 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
18 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
99 #65027007 8 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
8 เม.ย. 2565 รอดำเนินการ
100 #65008012 5 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
5 เม.ย. 2565 5 เม.ย. 2565 5 เม.ย. 2565 5 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
101 #65082000 5 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักคอมพิวเตอร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดฝึกอบรม
7 เม.ย. 2565 7 เม.ย. 2565 7 เม.ย. 2565 7 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
102 #65004002 4 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : -
ระบบงานหลัก : ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
103 #65069009 4 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
4 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
104 #65052004 4 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
4 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
105 #65027006 1 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
4 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
106 #65027005 1 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
4 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
107 #65067007 1 เม.ย. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ (back office)
1 เม.ย. 2565 1 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2565 5 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
108 #65090002 30 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
4 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
109 #65065019 29 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
29 มี.ค. 2565 29 เม.ย. 2565 29 เม.ย. 2565 29 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
110 #65090001 28 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะดนตรีและการแสดง
ระบบงานหลัก : ระบบขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
29 มี.ค. 2565 29 มี.ค. 2565 29 มี.ค. 2565 29 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
111 #65059004 28 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
28 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2565 1 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
112 #65069008 28 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะดนตรีและการแสดง
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
28 มี.ค. 2565 4 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
113 #65059005 28 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
30 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2565 1 เม.ย. 2565 1 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
114 #65058002 25 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
28 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
115 #65015000 24 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ระบบงานหลัก : HRD ระบบบุคลากร
24 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
116 #65059003 21 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
23 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565 1 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
117 #65059002 21 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
23 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
118 #65061000 18 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะแพทยศาสตร์
ระบบงานหลัก : BUU App
23 มี.ค. 2565 20 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
119 #65069007 17 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักหอสมุด
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
17 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
120 #65027004 17 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
17 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
121 #65027003 16 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
16 มี.ค. 2565 16 มี.ค. 2565 16 มี.ค. 2565 16 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
122 #65065018 15 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
15 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
123 #65004001 15 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : -
ระบบงานหลัก : ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
16 มี.ค. 2565 16 มี.ค. 2565 18 มี.ค. 2565 18 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
124 #65065017 15 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
15 มี.ค. 2565 16 มี.ค. 2565 16 มี.ค. 2565 16 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
125 #65070005 11 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะสหเวชศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
11 มี.ค. 2565 14 มี.ค. 2565 14 มี.ค. 2565 14 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
126 #65045000 10 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : วิทยาลัยนานาชาติ
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ (back office)
10 มี.ค. 2565 13 มี.ค. 2565 13 มี.ค. 2565 13 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
127 #65093000 10 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักคอมพิวเตอร์
ระบบงานหลัก : ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
10 มี.ค. 2565 14 มี.ค. 2565 14 มี.ค. 2565 14 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
128 #65008011 10 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักหอสมุด
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
10 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
129 #65059001 8 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
8 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
130 #65059000 8 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต
8 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
131 #65067006 7 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ (back office)
7 มี.ค. 2565 7 มี.ค. 2565 11 มี.ค. 2565 13 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
132 #65070004 7 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : วิทยาลัยนานาชาติ
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
7 มี.ค. 2565 14 มี.ค. 2565 14 มี.ค. 2565 14 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
133 #65008010 3 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
7 มี.ค. 2565 7 มี.ค. 2565 7 มี.ค. 2565 7 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
134 #65069006 3 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
3 มี.ค. 2565 3 มี.ค. 2565 3 มี.ค. 2565 3 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
135 #64065073 2 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
136 #65065016 2 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
137 #65065015 2 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
138 #65067005 2 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ (back office)
2 มี.ค. 2565 2 มี.ค. 2565 2 มี.ค. 2565 2 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
139 #65069005 1 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
1 มี.ค. 2565 2 มี.ค. 2565 2 มี.ค. 2565 2 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
140 #65069004 1 มี.ค. 2565 ส่วนงาน : บัณฑิตวิทยาลัย
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
1 มี.ค. 2565 2 มี.ค. 2565 2 มี.ค. 2565 2 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
141 #65067004 28 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ (back office)
28 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
142 #65100002 28 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบแจ้งความประสงค์การเข้ารับพระราชทนปริญญาบัตร
1 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
143 #65071002 28 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบแม่แบบเว็บไซต์
28 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
144 #65071001 28 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบแม่แบบเว็บไซต์
28 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
145 #65027002 25 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
25 ก.พ. 2565 25 ก.พ. 2565 25 ก.พ. 2565 25 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
146 #65052003 22 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
22 ก.พ. 2565 22 ก.พ. 2565 22 ก.พ. 2565 22 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
147 #65096002 22 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบรายงานผลการตรวจ ATK
22 ก.พ. 2565 22 ก.พ. 2565 22 ก.พ. 2565 22 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
148 #65052002 22 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
22 ก.พ. 2565 17 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
149 #65065014 21 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
21 ก.พ. 2565 23 ก.พ. 2565 23 ก.พ. 2565 23 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
150 #65029000 21 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์
21 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
151 #65090000 21 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : วิทยาลัยนานาชาติ
ระบบงานหลัก : ระบบขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
21 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
152 #65008009 21 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักหอสมุด
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
21 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
153 #65069003 18 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
18 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2565 21 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
154 #65065013 17 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
18 ก.พ. 2565 23 ก.พ. 2565 23 ก.พ. 2565 23 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
155 #65065012 17 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
17 ก.พ. 2565 23 ก.พ. 2565 23 ก.พ. 2565 23 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
156 #65065011 17 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ยกเลิก
157 #65065010 17 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ยกเลิก
158 #65096001 15 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : คณะแพทยศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบรายงานผลการตรวจ ATK
15 ก.พ. 2565 15 ก.พ. 2565 15 ก.พ. 2565 15 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
159 #65096000 15 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : คณะแพทยศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบรายงานผลการตรวจ ATK
15 ก.พ. 2565 15 ก.พ. 2565 15 ก.พ. 2565 15 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
160 #65058001 15 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
15 ก.พ. 2565 15 ก.พ. 2565 15 ก.พ. 2565 15 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
161 #65008008 11 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
11 ก.พ. 2565 15 ก.พ. 2565 15 ก.พ. 2565 15 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
162 #65069002 11 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
11 ก.พ. 2565 15 ก.พ. 2565 15 ก.พ. 2565 15 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
163 #65065009 10 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ก.พ. 2565 10 ก.พ. 2565 10 ก.พ. 2565 10 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
164 #65039002 8 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์
8 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
165 #65100001 8 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบแจ้งความประสงค์การเข้ารับพระราชทนปริญญาบัตร
8 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
166 #65008007 7 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : คณะดนตรีและการแสดง
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
7 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
167 #65052001 7 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
7 ก.พ. 2565 17 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
168 #65039001 4 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักคอมพิวเตอร์
ระบบงานหลัก : ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์
4 ก.พ. 2565 8 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
169 #65052000 4 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
7 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
170 #65070003 4 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักคอมพิวเตอร์
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
4 ก.พ. 2565 หยุดรอพิจารณา
171 #65070001 3 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักหอสมุด
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
3 ก.พ. 2565 15 ก.พ. 2565 15 ก.พ. 2565 15 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
172 #65008006 3 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
3 ก.พ. 2565 3 ก.พ. 2565 3 ก.พ. 2565 3 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
173 #65065008 3 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ก.พ. 2565 3 ก.พ. 2565 3 ก.พ. 2565 3 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
174 #65065006 2 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ก.พ. 2565 3 ก.พ. 2565 3 ก.พ. 2565 3 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
175 #65065007 2 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักบริการวิชาการ
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ก.พ. 2565 3 ก.พ. 2565 3 ก.พ. 2565 3 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
176 #65077000 2 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
ระบบงานหลัก : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2 ก.พ. 2565 2 ก.พ. 2565 2 ก.พ. 2565 2 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
177 #65039000 1 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์
1 ก.พ. 2565 1 ก.พ. 2565 1 ก.พ. 2565 1 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
178 #65065005 1 ก.พ. 2565 ส่วนงาน : สำนักหอสมุด
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
1 ก.พ. 2565 1 ก.พ. 2565 1 ก.พ. 2565 1 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
179 #65065004 28 ม.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
28 ม.ค. 2565 28 ม.ค. 2565 28 ม.ค. 2565 28 ม.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
180 #65065003 28 ม.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักหอสมุด
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
28 ม.ค. 2565 28 ม.ค. 2565 28 ม.ค. 2565 28 ม.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
181 #65065002 28 ม.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
28 ม.ค. 2565 28 ม.ค. 2565 28 ม.ค. 2565 28 ม.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
182 #65069001 28 ม.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะแพทยศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
28 ม.ค. 2565 28 ม.ค. 2565 28 ม.ค. 2565 28 ม.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
183 #65080001 26 ม.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
26 ม.ค. 2565 28 ม.ค. 2565 31 ม.ค. 2565 31 ม.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
184 #65100000 26 ม.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบแจ้งความประสงค์การเข้ารับพระราชทนปริญญาบัตร
26 ม.ค. 2565 27 ม.ค. 2565 27 ม.ค. 2565 27 ม.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
185 #65065001 25 ม.ค. 2565 ส่วนงาน : วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
ระบบงานหลัก : ระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
26 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
186 #65004000 24 ม.ค. 2565 ส่วนงาน : -
ระบบงานหลัก : ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
8 มี.ค. 2565 24 ม.ค. 2565 28 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
187 #65080000 24 ม.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
24 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
188 #65027001 24 ม.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
24 ม.ค. 2565 30 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
189 #65058000 23 ม.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
24 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
190 #65067003 21 ม.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ (back office)
21 ม.ค. 2565 21 ม.ค. 2565 21 ม.ค. 2565 21 ม.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
191 #65008005 20 ม.ค. 2565 ส่วนงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
21 ม.ค. 2565 21 ม.ค. 2565 21 ม.ค. 2565 21 ม.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
192 #65067002 18 ม.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ (back office)
18 ม.ค. 2565 18 ม.ค. 2565 18 ม.ค. 2565 18 ม.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
193 #65008004 17 ม.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
17 ม.ค. 2565 18 ม.ค. 2565 18 ม.ค. 2565 18 ม.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
194 #65067001 14 ม.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ (back office)
14 ม.ค. 2565 14 ม.ค. 2565 14 ม.ค. 2565 14 ม.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
195 #65071000 14 ม.ค. 2565 ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี
ระบบงานหลัก : ระบบแม่แบบเว็บไซต์
14 ม.ค. 2565 14 ม.ค. 2565 14 ม.ค. 2565 14 ม.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
196 #65094000 14 ม.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
ระบบงานหลัก : BUU-MIS
14 ม.ค. 2565 21 ม.ค. 2565 21 ม.ค. 2565 21 ม.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
197 #65069000 13 ม.ค. 2565 ส่วนงาน : วิทยาลัยนานาชาติ
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-เลขาการประชุม
14 ม.ค. 2565 17 ม.ค. 2565 17 ม.ค. 2565 17 ม.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
198 #65008003 13 ม.ค. 2565 ส่วนงาน : วิทยาลัยนานาชาติ
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
14 ม.ค. 2565 17 ม.ค. 2565 17 ม.ค. 2565 17 ม.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
199 #65070000 12 ม.ค. 2565 ส่วนงาน : สระแก้ว
ระบบงานหลัก : ระบบลาออนไลน์
12 ม.ค. 2565 21 ม.ค. 2565 21 ม.ค. 2565 21 ม.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
200 #65008002 12 ม.ค. 2565 ส่วนงาน : คณะโลจิสติกส์
ระบบงานหลัก : ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์-ผู้เข้าประชุม
12 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว